Reservdels- och däcksök

Sök Spara din val Sparar...

Information

Varumärken

INTEGRITETSPOLICY FÖR PERSONREGISTRET


1. Personuppgiftsansvarig

Duell Bike-Center Oy, (2464132-0)

Kauppatie 19, 65610 Mustasaari

tel. +358 (0) 20 118 000, info@duell.eu

2. Kontaktperson för registerärenden

Sami Takaneva

Kauppatie 19, 65610 Mustasaari

tel. +358 20 118 0058, sami.takaneva@duell.eu

3. Registrets namn

Duell Bike-Center Oy:s e-post-, kund-, abonnent-, prospekt- och marknadsföringsregister.

4. Ändamål med behandlingen av personuppgifter

1. Kunder:

1.1. Underhåll, hantering och utveckling av kundrelationer.

1.2. Tillhandahållande och produktion av tjänster.

1.3. Hantering av kunddata, kundhistorik och kontakthistorik.

1.4. Arrangera support- och rådgivningstjänster för kunden samt hantera serviceåtgärder, uppdrag, fakturering och kvalitetssäkring.

1.5. Den personuppgiftsansvarige samlar också in data för att identifiera en kund och förhindra missbruk.

1.6. Överföring av elektroniskt datainnehåll till deras abonnenter.

1.7. Registrering av kundsamtal används för att verifiera servicetransaktioner, för att säkerställa kundens och Duell Bike-Center Oy:s rättssäkerhet, för utbildningsändamål, för att förbättra servicekvaliteten, för att förhindra missbruk samt av säkerhetsskäl.2. Webbplatsanvändare och potentiella kunder:

2.1. Marknadsföringstjänster till potentiella kundföretag och webbplatsbesökare.

2.2. Inriktning på marknadsföringskommunikation, utveckling av produkt- och serviceerbjudanden samt affärsutveckling och rapportering.

2.3. Forskning och statistiska analyser. Kundanalyser, prognoser, gruppering och utveckling.

2.4. Bearbeta, analysera och sammanställa statistik om kundfeedback och resultatet av kundanalyser och undersökningar.

5. Registerinnehåll

 • Namn
 • Adressinformation
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • IP-adress
 • Samtycke och förbud mot direktmarknadsföring
 • Identifierare och identifieringsnummer relaterade till kundens betal- och kreditkort:

o   Bankanslutning

o   Bankkontonummer

 • Information om arbetsgivare, företag, organisation, aktiebolag, koncern, förening, etc.:

o   Namn

o   Adressinformation

o   Företags-ID

 • Position i företaget, roll, uppgift, titel, jobbposition, ansvarsområde, etc.
 • Information relaterad till kundtjänst eller nytt kundförvärv:

o   Feedback från kund

o   Information om kundtjänsttransaktion

o   Register över kundsamtal

o   Starttid för kundrelation

o   Sluttid för kundrelation

o   Kundstatus

o   Kundnivå

o   Budgivningshistorik

o   Information om tidigare kontakter

o   Information om kundbeställningar, deras leverans och fakturering

o   Information från undersökningar, studier och tillhörande diskussioner

o   Webbplatsbeteende

 • Mus-, markör- eller andra pekdonsrörelser på Duell Bike-Center Oy:s webbplats.
 • Kampanjdata och relaterad spårningsinformation.
 • Taggar använda vid riktad marknadsföring.
 • Nyhetsbrev och läsinformation.

Personuppgifter kommer generellt att behandlas så länge avtalet är giltigt. Informationen förs in i registret när den tas emot från den registrerade och uppdateras om den registrerade meddelar den personuppgiftsansvarige. Formuläruppgifter som skickas från Duell Bike-Centers webbplatser raderas helt efter fem (5) år från inlämningsdatumet. Vi tar bort onödig personlig information från vårt kund- och marknadsföringsregister vart femte (5) år. Du kan avsluta prenumerationen från listan med e-postmarknadsföring via borttagningslänken i varje marknadsföringsmejl.

6. Vanliga informationskällor

Informationskällorna samlas in i början av en kund-, prenumerations- eller kundprospektrelation vid personligt möte, via e-post eller i elektronisk form på den personuppgiftsansvariges webbplats. Därefter samlas information in vid en kund-, prenumerations- eller prospektrelation via automatisk elektronisk identifiering i den personuppgiftsansvariges e-postmeddelanden. Uppgifterna om potentiella kunder erhålls med kundens samtycke i samband med ett webbplatsbesök eller annan personlig eller digital samverkan.

Informationen som samlas in från Duell Bike-Center Oy:s egen verksamhet kompletteras vid behov av tillgängliga företagsdatakällor (som YTJ och TIEKE) eller utan dessa, med hjälp av offentlig information från målföretagets webbplatser.

7. Normalt offentliggörande av information

Personuppgifter kan offentliggöras till en riktad marknadsföringskampanj från ett telemarketingföretag på uppdrag av den personuppgiftsansvarige. Äganderätten till uppgifterna kommer inte att överföras från den personuppgiftsansvarige till tredje part och tredje part har inte rätt att använda uppgifterna i någon större utsträckning. Information ges till myndigheterna om detta skulle krävas enligt lag, t.ex. vid utredning och förebyggande av missbruk. Kunduppgifter kan också överföras eller offentliggöras till tillfälliga register, såsom evenemangs-, lotteri-, kontakt- eller forskningsregister, för att utföra en beställning gjord av kunden eller med kundens samtycke. Uppgifterna i dessa ovan nämnda tillfälliga register behandlas endast för varje registers syfte, på ett separat informerat sätt. Duell Bike-Center offentliggör personuppgifter till en inkassobyrå om det är nödvändigt för betalningskontroll.

Registrerade personuppgifter på uppdrag av Duell Bike-Center Oy behandlas av:

 • ActiveCampaign Inc.
 • Adobe Systems Incorporated
 • Facebook Inc.
 • Google LLC.
 • LinkedIn Corporation
 • Microsoft Corporation
 • Sendinblue SAS
 • DL Software Oy AB

8. Normal överföring av information utanför EU eller EES

Duell Bike-Center Oy kommer normalt sett inte att överföra eller offentliggöra kundens personuppgifter utanför den Europeiska unionen (EU) eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om det behövs kan dock uppgifterna överföras eller offentliggöras utanför den Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på det sätt som är tillåtet enligt personuppgiftslagen, förutsatt att:

 • uppgifterna överförs till landet eller en organisation i ett land där den Europeiska kommissionen har fastställt att nivån på dataskyddet är adekvat, eller
 • avtalsmässiga arrangemang kan säkerställa en adekvat nivå av dataskydd, eller
 • om den registrerade har gett sitt samtycke.

När det är möjligt har Duell Bike-Center Oy valt ett säkert datacenter i Europa som lagringsplats för personuppgifter. Vissa av ovanstående leverantörer och/eller personuppgiftsansvariga kan säkerhetskopiera data utanför EU/EES i USA. Uppgifterna säkerhetskopieras för att säkerställa att uppgifterna är säkra, om huvudservrarna stängs ner. Duell Bike-Center Oy har säkerställt att tjänsteleverantörer och/eller personuppgiftsansvariga är anslutna till EU-US The Privacy Shield-programmet (https://www.privacyshield.gov/list), vars syfte är att säkerställa säker behandling av europeiska datauppgifter i USA.

9. Principer för registerskydd

Det manuella materialet lagras i låsta behållare i Duell Bike-Center Oy:s låsta lokaler. Utomstående förhindras åtkomst till utrymmet. Åtkomst till lokalerna är endast möjlig för personer som har skriftliga avtal med Duell Bike-Center Oy. Kontroll av åtkomst till lokalerna av utomstående sker alltid.

Uppgifterna som lagras och behandlas av informationssystemet är tillgängliga för ett begränsat antal personer. Användningen kräver inloggning i systemet. Datanätverket och hårdvaran, där registret finns, skyddas av en brandvägg och andra nödvändiga tekniska åtgärder. De åtkomstkoder som krävs för att logga in på informationssystemet ges endast till medlemmarna i Duell Bike-Center Oy. Donationer övervakas av en kontaktperson. Alla användare av informationen i registret är bundna av tystnadsplikt.

10. Inspektionsrätt och korrigering av uppgifter

Alla registrerade har lika rätt att granska, hantera, ta bort, korrigera och ändra sina personuppgifter i registret. En begäran om information om de åtgärder som anges ovan kan adresseras, beställas och begäras av den registrerade genom att fylla i ett allmänt kontaktformulär. Begäran om inspektion eller korrigering måste skrivas och skickas för underskrift till ovan nämnda kontaktperson. Den registrerade erbjuds en kostnadsfri inspektions- eller korrigeringsbegäran per år. Begäran om inspektion och korrigering av personuppgifter ska identifiera det fel som ska korrigeras och vilka uppgifter som är korrekta. Uppgifterna kan endast behandlas å den registrerades vägnar och separat av en skriven medlem hos Duell Bike-Center Oy.

11. Rätt att ändra personuppgifterna

Alla registrerade har lika rätt att granska, hantera, ta bort, korrigera och ändra sina personuppgifter i registret. En begäran om information om de åtgärder som anges ovan kan adresseras, beställas och begäras av den registrerade genom att fylla i ett allmänt kontaktformulär. Begäran om inspektion eller korrigering måste skrivas och skickas för underskrift till ovan nämnda kontaktperson. Den registrerade erbjuds en kostnadsfri inspektions- eller korrigeringsbegäran per år. Begäran om inspektion och korrigering av personuppgifter ska identifiera det fel som ska korrigeras och vilka uppgifter som är korrekta. Uppgifterna kan endast behandlas å den registrerades vägnar och separat av en skriven medlem hos Duell Bike-Center Oy.

12. Andra rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

Rätt att invända:

 • Den registrerade har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om han eller hon upplever att Duell Bike-Center Oy behandlar personuppgifter på ett olagligt sätt eller att Duell Bike-Center Oy inte har rätt att behandla vissa personuppgifter.

Förbud mot direkt marknadsföring

 • Duell Bike-Center Oy köper onlineannonsering, bland annat från Facebook och Google. Dessa företag kommer aldrig att ta emot den registrerades personuppgifter via Duell Bike-Center Oy, och sådan annonsering gäller inte direktmarknadsföring baserad på cookies.
 • Duell Bike-Center säljer eller offentliggör aldrig personuppgifterna till andra parter för marknadsföringsändamål.
 • Den registrerade har rätt att förbjuda användningen av hans/hennes data för elektronisk direktmarknadsföring genom att använda länken för annullering av beställning i nyhetsbrevet.

Rätt till borttagande

 • Om den registrerade anser att behandlingen av vissa personuppgifter inte är nödvändig för de uppgifter som Duell Bike Center Oy utför, har den registrerade rätt att begära att Duell Bike-Center Oy raderar sådan information. Duell Bike-Center Oy behandlar begäran och därefter raderas antingen uppgifterna eller så informeras den registrerade om det motiverade skälet till varför uppgifterna inte kan raderas. Om den registrerade inte godkänner denna lösning har han/hon rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsombudet (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html). Den registrerade har också rätt att kräva att Duell Bike-Center Oy begränsar behandlingen av de ifrågasatta uppgifterna tills ärendet kan lösas.

Rätt till klagomål

 • Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsombudet, om den registrerade anser att Duell Bike Center Oy bryter mot tillämplig dataskyddslag när de behandlar hans/hennes personuppgifter (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html).