Reservdels- och däcksök

Sök Spara din val Sparar...

Information

Varumärken

Behandling av personuppgifter vid försäljning av produkter

Inledning

Denna dataskyddsbeskrivning beskriver hur Säljaren behandlar personuppgifter vid försäljning och leverans av Säljarens Produkter samt vid annan relaterad verksamhet. Med säljaren avses Oy Duell Bike-Center Ab eller dess dotterbolag, som i det aktuella köp- och säljförhållandet har ingått ett avtal eller riktat en orderbekräftelse till köparen (nedan ”Säljaren”); med dotterbolag avses vilken som helst enhet, genom vilken Oy Duell Bike-Center Ab bedriver näringsverksamhet genom att direkt eller indirekt äga majoriteten av aktierna eller rösträtten i ifrågavarande dotterbolag (nedan ”Dotterbolag”). Med köparen avses ett företag, ett samfund eller en person som Säljaren har ingått avtal med och till vilken Säljaren har riktat en orderbekräftelse (nedan ”Köparen”) och med produkt avses den produkt eller de produkter som Säljaren säljer åt Köparen (nedan ”Produkt” eller ”Produkter”).

 

Dataskyddsbeskrivning

Behandlingen av den registrerades, dvs. Köparens, personuppgifter är nödvändigt för att uppfylla de i den här dataskyddsbeskrivningen beskrivna ändamålen. I denna dataskyddsbeskrivning beskrivs syftena och grunderna för behandlingen, behandlingsprinciperna samt den registrerades rättigheter. Avsikten med dataskyddsbeskrivningen är att beskriva hur Säljaren behandlar Köparens personuppgifter i enlighet med de lagstadgade kraven.

 

Som personuppgiftsansvarig ansvarar Säljaren för all information och alla personuppgifter som behövs vid försäljningen och leveransen av produkter samt i annan förenlig verksamhet, och som Köparen överlåter till Säljaren och som Säljaren i övrigt insamlar. Som personuppgiftsansvarig ansvarar Säljaren för att personuppgifterna behandlas på ett säkert och lagenligt sätt. Säljaren förbinder sig att följa den från tid till annan gällande dataskyddslagstiftningen, särskilt med beaktande av skyldigheterna enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (GDPR).

 

Information som samlas och hur den används

Personuppgifter behandlas i samband med försäljning och leverans av Säljarens Produkter samt i relaterad verksamhet, såsom vid behandling av betalningar, reklamationer och returneringar av Produkter (nedan ”Ändamål”). Behandlingen av personuppgifter grundar sig huvudsakligen på avtalet mellan Säljaren och Köparen, dvs. behandlingen är nödvändig för att verkställa köp- och försäljningsavtalet. Därtill kan behandlingen basera sig på Säljarens berättigade intresse (såsom utveckling av kundservice) och Köparens samtycke (såsom användning av webbkakor).    

Personuppgifter som behandlas består av information som Köparen har överlämnat om sig själv eller om en tredje part, såsom kontaktuppgifter (bl.a. namn, adress, e-postadress och telefonnummer) och beställningsuppgifter (bl.a. beställningshistorik), information som krävs för att upprätthålla och säkra kvaliteten av stödfunktioner och rådgivningstjänster (bl.a. kundfeedback och information om kundserviceåtgärder), fakturerings- och betalningsuppgifter (bl.a. bankkonton, betalda beställningar, förfallna betalningar, utestående betalningar och indrivningsuppgifter) samt Köparens samtycken och förbud. Säljaren behandlar inte särskilda kategorier av personuppgifter.

 

Säkerhet och tillgång till personuppgifter

Säljaren skyddar data genom tekniska och organisatoriska lösningar. Säljarens arbetstagare och andra eventuella personer som behandlar personuppgifter ska följa Säljarens interna policy gällande datasäkerhet och personuppgifter.

 

Manuellt material förvaras i låsta utrymmen i Säljarens lokaler. Obevakad vistelse i lokalerna är förbjuden för obehöriga. Egenhändigt tillträde till lokalerna är enbart tillåtet och möjligt för dem som är anslutna till Säljaren genom ett skriftligt avtal. Utomståendes vistelser i lokalerna är alltid övervakade.

 

Personuppgifter som behandlas och lagras i informationssystem är tillgängliga för enbart en begränsad och identifierad personkrets. Användning av informationssystemet förutsätter inloggning. Informationsnätverket och datorutrustningen där personuppgifterna behandlas är skyddade genom en brandmur och andra nödvändiga tekniska åtgärder. Inloggningsuppgifter som behövs för inloggningen till informationssystemet överlåts enbart till Säljarens medlemmar och andra utvalda samarbetspartners. Överlåtelsen övervakas av en kontaktperson. Alla som använder uppgifterna är bundna av tystnadsplikt.

 

Endast personer som behöver information för Ändamålet har tillgång till personuppgifterna. Inom Säljarens organisation har huvudsakligen enbart kundtjänst-, försäljnings- och ekonomipersonalen tillgång till personuppgifterna. Utomstående har som huvudregel inte tillgång till personuppgifterna.

 

Regelbunden överlåtelse av information

Information överlämnas till myndigheterna i situationer där överlämnande förutsätts enligt lag, bland annat vid utredning och förebyggande av missbruk. Kunduppgifter kan också komma att överföras eller överlåtas till tillfälliga register, såsom till evenemangs-, lotteri-, kontakt- eller forskningsregister samt till externa tjänsteleverantörers register (såsom parter som ansvarar för leveransen) i syfte att verkställa ett uppdrag åt Köparen. Uppgifter som finns i nämnda tillfälliga register behandlas enbart för ändamålet av respektive register på ett separat angivet sätt. Säljaren överlåter också personuppgifter exempelvis till en indrivningsbyrå när det är nödvändigt för att övervaka betalningar.

 

Parter som behandlar den registrerades personuppgifter åt Säljaren är:

 

 • ActiveCampaign, LLC.
 • Adobe Inc.
 • Meta Platforms, Inc.
 • Google LLC.
 • LinkedIn Corporation
 • Microsoft Corporation
 • Sendinblue SAS
 • Oy DL Software Ab

 

Webbkakor

Säljarens webbsidor innehåller webbkakor. Webbkakor är små textfiler som webbläsaren har placerat i datorn. Kakorna fungerar som detektorer och gör användningen av webbsidan optimal. Säljaren använder webbkakor för att förbättra webbsidans användbarhet, exempelvis på sådant sätt att Köparen endast behöver logga in en gång istället för separat på varje ny sida, samt genom att Produkten som Köparen lägger i nätbutikens varukorg sparas.

 

Det finns fyra typer av webbkakor och alla dessa används på Säljarens hemsida: nödvändiga webbkakor, webbkakor för preferensval, webbkakor för analys och webbkakor för marknadsföring. Nödvändiga webbkakor bidrar till att göra webbplatsen användbar genom att tillåta grundfunktioner, såsom navigation på webbsidan och användning av webbsidans skyddade områden. Webbsidan fungerar inte ordentligt utan dessa webbkakor. Genom webbkakorna för preferensval kan webbläsaren spara uppgifter som ändrar webbsidans funktion och utseende, såsom språkval och geografiska användarplatser. Webbkakorna för analys hjälper Säljaren att förstå hur besökarna använder webbsidan genom att samla in och rapportera information anonymt. Webbkakor för marknadsföring används för att spåra besökare. Syftet är att visa annonser som är relevanta och intressanta för enskilda besökare, och därmed värdefulla för publicister och tredjepartsannonsörer.

 

Användning av andra än nödvändiga webbkakor grundar sig på besökarens samtycke. Om besökaren inte vill tillåta användningen av webbkakor kan besökaren tillåta enbart nödvändiga webbkakor och vid behov inaktivera dem i webbläsarens inställningar. Användning av nödvändiga kakor grundar sig på Säljarens berättigade intresse.

 

Det bör noteras att om alla webbkakor inaktiveras kan alla funktioner på Säljarens webbsidor nödvändigtvis inte användas.

 

På Säljarens webbsidor (www.duell.fi) finns mer information om de webbkakor som Säljaren använder.

 

Direktmarknadsföring

Säljaren använder personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte för att informera om bland annat aktuella/relevanta erbjudanden om Säljarens produkter samt för att informera om när nyheter inom vissa produktgrupper finns tillgängliga.

 

 

 

Överföring av personuppgifter utanför EU-EES-område

Säljaren behandlar personuppgifter inom EU-EES-området och personuppgifterna överförs inte utanför EU-EES-området i samband med behandlingen. Personuppgifter kan dock i undantagsfall och vid behov överföras eller överlåtas utanför EU-EES-området i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning om:

 • personuppgifterna överförs till ett land eller till en organisation som är belägen i ett land som Europeiska kommissionen har konstaterat ha en tillräcklig nivå av dataskyddet, eller
 • man kan garantera en tillräcklig dataskyddsnivå genom avtalsöverenskommelser, eller
 • man kan garantera en tillräcklig dataskyddsnivå genom standardklausuler, eller
 • Köparen har samtyckt till överföringen.

 

Förvaringstid

Personuppgifterna behandlas som utgångspunkt under den tid som avtalet som ligger till grund för behandlingen av personuppgifter är i kraft, samt minst under 10 år efter att avtalet har upphört att gälla. Uppgifterna förs in i registret i den form och innehåll som de fås av den registrerade och de uppdateras i enlighet med vad den registrerade meddelar till den registeransvariga. Formuläruppgifter som skickas från Säljarens webbsida raderas automatiskt efter fem (5) år från sändningen.

 

Regelbundna informationskällor

Som informationskällor används de uppgifter som fås vid inledningen av kund- och beställningsrelationen i samband med ett personligt möte, e-brev eller ett elektroniskt formulär skickad från registeransvariges webbsida. Därtill kan vid behov samlas information som finns allmänt tillgänglig på företagsdatasystem (såsom YTJ) eller information som fås från den ifrågavarande registrerades egna webbsidor.

 

Köparens rättigheter avseende personuppgifter

Köparen har rätt att:

 

 • få information om behandlingen av dess personuppgifter
 • få tillgång till personuppgifterna
 • få felaktiga uppgifter korrigerade
 • få uppgifterna raderade (”rätten att bli bortglömd”) när vissa krav uppfylls
 • begränsa behandlingen när vissa krav uppfylls
 • motsätta sig behandlingen i vissa situationer
 • få uppgifterna överförda från ett system till ett annat när vissa krav uppfylls
 • återkalla sitt samtycke

 

Om Köparen upplever att dess personuppgifter har behandlats lagstridigt har Köparen också rätt att besvära sig över behandlingen till dataskyddsmyndigheten i Säljarens hemland. Kontaktuppgifterna till den finska dataombudsmannen finns på www.tietosuoja.fi/sv.

Om Köparen vill utöva sina rättigheter beträffande sina personuppgifter som omfattas av denna dataskyddsbeskrivning eller om Köparen har frågor gällande sina rättigheter kan Köparen kontakta:

Oy Duell Bike-Center Ab

Handelsvägen 19, 65610 Korsholm

tel. +358 (0) 20 118 000

dataprotection@duell.eu